•  e-GP सम्बन्धि ५ दिने तालिम

    e-GP सम्बन्धि ५ दिने तालिम

  • नयाँ सचिवज्यू को स्वागतको तयारी

    नयाँ सचिवज्यू को स्वागतको तयारी

  • भवन विभागका कर्मचारीहरुलाई e-GP सम्बन्धि ५ दिने तालिम

    भवन विभागका कर्मचारीहरुलाई e-GP सम्बन्धि ५ दिने तालिम